Velkomsttekst

Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomheter innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen.

Våre virksomheter

Vår bilforhandlervirksomhet Andresen Bil representerer merkene Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, og smart. Fra våre fem lokasjoner tilbys bilrelaterte produkter og tjenester, som salg av nye og brukte biler med tilhørende service og vedlikehold, skadereparasjoner og dekkhotell.

Vår bilabonnement- og biladministrasjonsvirksomhet Andresen Mobilitet tilbyr et enkelt og forutsigbart bilhold til både privatpersoner,  bedrifter og det offentlige. I tillegg omsettes bruktbiler via egen outlet og nettsalg mot privatmarkedet. 

Vår bilmeglingsvirksomhet Bruktbilmegling driver engroshandel med biler. Vi kjøper og selger bruktbiler B2B i hele Norge via ulike kanaler. I tillegg driver vi med import og eksport mot utlandet.   

Vår eiendomsdrifts- og utleievirksomhet har fokus på operativ forvaltning av egne og andres eiendom.  Vi koordinerer alle behov, mennesker og prosesser på bygg, og administrerer både bolig- og næringseiendom i hele spekteret fra kontor, butikk og lager. Alt fra teknisk drift og fasilitetsstyring, til utleie og økonomisk-kommersiell forvaltning.

I konsernspiss organiserer vi konsernledelse og fellestjenester med ansvar for overordnet strategi og finans for å ivareta eierperspektivet. Tjenester leveres etter behov hvor også bedriftshistorie, veteranbiler, felles personal og merkevareansvar inngår. Også vår investeringsvirksomhet med ansvar for alt av eiendoms- og kapitalinvesteringer, transaksjoner, prosjekt og utvikling er organisert her.

Aktuelt

Samlokalisering på ny lokasjon i Verkstedveien 23

Administrasjon, Klargjøring og Støttefunksjoner for Servicemarkedet i Andresen Bil samles under samme tak i Verkstedveien 23 på Ellingsrud industriområde i Ski. Bygget består av etasjer og rommer følgende virksomhet. Klargjøringsverksted utgjør 1000m2. Lager for Outlet og import utgjør 400m2. Kontorlokaler utgjør 600m2 og disponeres av alle firmaer i Andresen-konsernet. Grepet legger til rette for videre vekst og avlaster øvrige lokasjoner og operativ drift. 

Overtakelse av Åsveien 11A i Ski sentrum

Vi er stolte og takknemlige for å få overta forvaltningen av nok et tradisjonsrikt bygg midt i Ski sentrum. Kjøper er Ski Sentrumsbygg AS og Andresen er nå største grunneier på "trekantområdet" i Ski sentrum, hvor vi også har igangsatt detaljregulering. 

Vi har et langsiktig perspektiv og vil gjøre nødvendige oppgraderinger for å ta ut potensialet på kortsikt i eksisterende bygg. Det foreligger ellers ingen umiddelbare utviklingsplaner og vi vil drifte byggene Åsveien 3, 5 og 11A, å investere i nødvendig vedlikehold og oppgraderinger for å sikre en attraktiv utleieeiendomsportefølje som forventes å bestå i mange år.

Kontakt oss

Konserntjenester og økonomi

Epost: rebecca@mail.1.andresen.as.co

Tlf: 406 90 517

Prosjektutvikling, eiendom og investeringer

E-post: joachim@mail.1.andresen.as.co

Tlf: 406 90 513

Om oss

Om oss

Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomhet innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen.

Som en aktiv og langsiktig industriell aktør er det viktig å være tett på de prosjekter og selskaper man er involvert i og forvalter. Bransje- og lokalkunnskap kombinert med integritet er avgjørende for å lykkes over tid. Ikke minst er nysgjerrighet, skaperlyst og handlekraft en del av vår identitet.

Gjennom våre virksomheter og datterselskap tilbys flere bilrelaterte produkter og tjenester i ulike segmenter. Hele spekteret fra salg av nye biler med tilhørende service og vedlikehold. Skade- og lakkreparasjoner, bilpleie og dekkhotell. Bruktbil outlet-salg (B2C) og mobilitetstjenester som bilutleie og biladministrasjon. Til bruktbilimport og bruktbilmegling (B2B).  Eiendom omfatter spekteret fra drift og forvaltning av utleieeiendom, både egen eiendomsmasse og på oppdag for andre eiendomsbesittere. Til prosjektutvikling og investeringer i utviklingseiendom og tomter.  Overskuddslikviditet forvaltes i egen investeringsportefølje av finansiell karakter.

Konsernspiss Andresen AS er et holdingselskap med eierstyrt konsernledelse og administrasjon med ansvar for overordnet strategi og finans. Oppfølging av likviditet og finansiell risiko, samt optimalisering av finanserings- og selskapsstrukturer i konsernets virksomhetsportefølje. I tillegg leveres enkelte konserntjenester etter behov, typisk økonomi, årsoppgjør, administrasjon, kvalitet og hms. Datterselskap og virksomheter opptrer ellers på selvstendig basis med eget styre og ledelse, konsernet er organisert deretter.

Vedtektsfestet formål

Vedtektsfestet formål for Andresen AS (988888613) er investering i og forvaltning av virksomheter, prosjekter og andre aktiviteter med forventet verdiskapingspotensial. Deriblant å yte konsulenttjenester og hovedkontortjenester.

Datterselskap

Andresen Bil AS (911 749 963)

Andresen Eiendomsdrift AS (930 810 282)

Andresen Karosseri AS (930 887 137) 

Andresen Mobilitet AS (925 580 546)

Andresen Realkapital AS (965 101 233)

Askim Næringseiendom AS (929 864 328)

Bruktbilmegling AS (998 275 792)

Ski Sentrumsbygg AS (913 979 494)

Åsveien 11 AS (913 461 967)

Konsernaktiviteter

Konsernfunksjoner, investeringer, eiendom og utvikling

I tråd med vårt formål som er investering og forvaltning samt å yte hovedkontortjenester, organiserer vi i konsernspiss funksjoner som konsernledelse og fellestjenester med ansvar for overordnet strategi og finans for å ivareta eierperspektivet. Tjenester leveres etter behov hvor også bedriftshistorie, veteranbiler, felles personal og merkevareansvar inngår. Også vår investeringsvirksomhet med ansvar for alt av eiendoms- og kapitalinvesteringer, transaksjoner, prosjekt og utvikling er organisert her.  Her følger en nærmere beskrivelse av enkelte konsernfunksjoner og investeringsaktiviteter som er organisert i konsernspiss.

Investeringer og realkapital prosjektutvikling

Investerings- og utviklingsvirksomheten vår er prosjektbasert, og har fokus på strategisk forvaltning av potensielle bolig- og næringsprosjekter, med det mål å skape og realisere merverdier. Prosjektutvikling kan foregå i alle faser, fra tomteopsjoner og regulering, til konseptutvikling og ferdigstillelse. Fokuset er utviklingseiendom med tomtepotensiale, hvor driver er omregulering, tilbygg eller nybygg, konseptfornying og bruksendring med nye leietakere. Vi samarbeider også med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler, følger opp med reguleringsarbeid og planprosesser. Boligutvikling omfatter alt fra eplehageprosjekt til leilighetskompleks, hvor vi inngår partnerskap eller andre avtaleformer med egnet aktør, og utkontrakterer relevante tjenester og innkjøp fra arkitekt og prosjektering til entreprenør.

Vi tørr å tenke utenfor boksen, og tror det å kombinere kreativitet med innsikt og erfaring, er et godt grunnlag for bærekraft og god prosjektlønnsomhet. En bærekraftig utvikling må ivareta omgivelsene rundt og samfunnet man er en del av, både de økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sidene. Konkret kan det være så enkelt som å forlenge levetiden til brukbar eiendomsmasse, gjenbruk av materialer, ENØK-tiltak eller innhold i prosjekter som kommer flere til gode eller gir lokalmiljøet et bedre tilbud.

Som en lokal og langsiktig aktør opptrer vi selvstendig i rollen som grunneier og byggherre i egen portefølje, men kjøper inn alt av rådgivere, entreprenørtjenester og annet fra leverandører. Vi har interne ressurser og erfaring knytet til ulike faser og prosesser:

  • Søk mot eiendomsbesittere av eiendom med utviklingspotensial
  • Eiendomstransaksjoner, kjøp og salg, due-diligence
  • Analyse og prosjektfinansiering
  • Planlegging og utvikling av konsepter for eldre bygg, både teknisk og kommersielt
  • Byggefase og utførende med både total entreprenør eller byggherrestyrt del-entrepriser.
  • Skisse- og forprosjekt, fra interiør og planløsninger til bydelsplanlegging
  • Reguleringsarbeid og økonomiske kalkyler.
  • Utleie, annonse og kontraktsforhandlinger med leietakere
  • Gjennomføring av partnerbasert eiendomsutviklingsprosjekter

Prosjekter og interesser

Tomtebank utgjør 40 mål, består at uregulert grunn til byggeklar tomt.

I nærheten av Nygårdskrysset prosjekteres utvidelse av bygningsmasse med et næringsbygg på inntil 8.000 kvm, bestående av 2.000 kvm kontor og forretning, 2.000 kvm verksted og lager, samt 4.000 kvm parkeringskjeller og kaldtlager.

Konvertering av Globusgården i Lørenskog sentrum til 93 leiligheter og tilhørende næringslokaler. Partnerskap med 20% eierandel i prosjektet administrert av Insenti som prosjektleder og ansvarlig for byggherrestyrte delentrepriser. Prosjektet er tegnet av DARK Arkitekter og har et bruttoareal på 12.000 kvm og består av 2-5 roms leiligheter fra 28 til 135 kvm, inntil 8. etasjer. Ferdigstillelse oktober 2021.

Tidligere Lynggården, nå Sentrumsgården. Prosjekt i ulike faser fra transaksjon og prosjektfinansiering, til konseptutvikling og leietakersøk, til bygningsmessige oppgraderinger og tilpasninger.

Stansefabrikken, prosjekt i ulike faser fra transaksjon og prosjektfinansiering, til konseptutvikling og leietakersøk, til bygningsmessige oppgraderinger og tilpasninger.

Detaljregulering i Ski sentrum, trekantområdet rett syd for nye Ski stasjon.

Utleieeiendomsportefølje

Investeringer i utleieeiendom har fokus på kontantstrømseiendom og value-add eiendom hvor drivere er utleie av ledig areal, fornyelse til markedsnivå, kontraktslengde, frikontantstrøm og yield. Riktig beliggenhet i områder med arealpress er avgjørende, fellesnevner for eiendommene i vår eiendomsportefølje er optimal lokasjon og beliggenhet, for den aktuelle bruk. 

Porteføljen består både av sentrumsnære og sentralt beliggende bygg egnet for publikumsrettet virksomhet som kontor, tjenesteyting, butikk og handel, eller boligutleie. Vi sitter også på kombinasjonseiendom med god eksponering egnet for bilforhandlervirksomhet eller tilsvarende bruk som kombinerer storhandel, lager/logistikk og industri med tilhørende kontorbruk.

Vi eier i dag 6 bygg med totalt bygningsareal tilsvarende 14.500 BTA. Brutto leie for 2022 vil utgjøre omtrent 20 millioner fordelt på over 40 løpende leieforhold. Egen portefølje er forsiktig taksert til rundt en halv milliard når utviklingspotensialet medregnes.  Alle eiendommene ligger i egne SPV/datterselskap for å isolere finansiell risiko og juridiske status. Investeringsvirksomheten vår har ansvar for å følge opp eierskapet, mens den tekniske og økonomiske forvaltningen håndteres av egen eiendomsdriftsorganisasjon etter armlengdes avstands prinsipp. Organiseringen ivaretar rollene eier, forvalter og bruker uten interessekonflikt. Å være en attraktiv utleier på mer enn bare pris er den beste garanti for lønnsomhet og langsiktighet.

Sentrumsgården

Sentralt beliggende næringsbygg med forretningslokaler i første etasje, kontorer og tjenesteyting fra andre etasje samt bolig del i femte  etasje.

---

Ledige lokaler eller boliger annonseres på finn.no

Stansefabrikken

Sentralt beliggende industri- og lagereiendom med kontor del i andre etajse og boliger i tredje etasje.

---

Ledige lokaler eller boliger annonseres på finn.no

Rasmus Solbergs vei 2

Sentralt beliggende kontoreiendom i tre etasjer med god parkeringsdekning, god adkomst og ved innkjøringen til Ski. 

---

Ledige lokaler eller boliger annonseres på finn.no