Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomheter innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen

Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomheter innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen

Om oss

Om oss

Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomhet innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen.

Som en aktiv og langsiktig industriell aktør er det viktig å være tett på de prosjekter og selskaper man er involvert i og forvalter. Bransje- og lokalkunnskap kombinert med integritet er avgjørende for å lykkes over tid. Ikke minst har nysgjerrighet, skaperlyst og handlekraft vært en del av vår identitet siden starten i 1952.

Konsernet har sitt utspring i verkstedet som ble startet i Ski av Bjørn Andresen. Konsernspiss Andresen AS er i dag et holdingselskap med eierstyrt konsernledelse med ansvar for overordnet strategi, finans, merkevare og personalpolitikk for konsernets virksomhetsportefølje. I tillegg leveres enkelte konserntjenester etter behov. Datterselskap og virksomheter opptrer ellers på selvstendig basis med eget styre og ledelse, konsernet er organisert deretter.

Gjennom våre virksomheter og datterselskap tilbys flere bilrelaterte produkter og tjenester i ulike segmenter. Hele spekteret fra salg av nye biler med tilhørende service og vedlikehold. Skade- og lakkreparasjoner, bilpleie og dekkhotell. Bruktbil outlet-salg (B2C) og mobilitetstjenester som bilutleie og biladministrasjon. Til bruktbilimport og bruktbilmegling (B2B). Eiendom omfatter spekteret fra drift og forvaltning av utleieeiendom, både egen eiendomsmasse og på oppdag for andre eiendomsbesittere. Til prosjektutvikling og investeringer i utviklingseiendom og tomter. Overskuddslikviditet forvaltes i egen investeringsportefølje av finansiell karakter.»

Vedtektsfestet formål

Vedtektsfestet formål for Andresen AS (988888613) er investering i og forvaltning av virksomheter, prosjekter og andre aktiviteter med forventet verdiskapingspotensial. Deriblant å yte konsulenttjenester og hovedkontortjenester.

Datterselskap

Andresen Bil AS (911 749 963)

Andresen Eiendomsdrift AS (930 810 282)

Andresen Karosseri AS (930 887 137)

Andresen Mobilitet AS (925 580 546)

Andresen Realkapital AS (965 101 233)

Askim Næringseiendom AS (929 864 328)

Bruktbilmegling AS (998 275 792)

Ski Sentrumsbygg AS (913 979 494)

Åsveien 11 AS (913 461 967)

Den første regningen skives den 21. februar

Bjørn Andresen som barn

Bjørn Andresen oppnådde fagbrev som mekaniker 29. januar 1951.

Våre virksomheter

Andresen Karosseri

Vår karosserivirksomhet leverer alt av karosseritjenester til person- og varebiler til alle merker. Skadesenteret på Nygård reparerer alle bilmerker og har avtaler med de aller fleste forsikringsselskaper, og utfører alt innen oppretting, lakkering, smart repair og bilglass. På Ellingsrud har vi avdeling for bilpleie, klargjøring av nye og brukte biler for bilforhandlere og varebilinnredning.

Andresen Bil

Vår bilforhandlervirksomhet representerer merkene Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, og smart. Fra våre lokasjoner i Ski og Askim tilbys bilrelaterte produkter og tjenester, som salg av nye og brukte biler med tilhørende service og vedlikehold, skadereparasjoner og dekkhotell. På Ramstadløkka i Mysen driver vi lastebilverksted.

Andresen Mobilitet

Vår bilabonnement- og biladministrasjonsvirksomhet Andresen Mobilitet tilbyr et enkelt og forutsigbart bilhold til både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I tillegg omsettes bruktbiler via egen outlet og nettsalg mot privatmarkedet.

Bruktbilmegling

Vår bilmeglingsvirksomhet Bruktbilmegling driver engroshandel med biler. Vi kjøper og selger bruktbiler B2B i hele Norge via ulike kanaler. I tillegg driver vi med import og eksport mot utlandet.

Andresen Eiendomsdrift

Vår eiendomsdrifts- og utleievirksomhet har fokus på operativ forvaltning av egne og andres eiendom. Vi koordinerer alle behov, mennesker og prosesser på bygg, og administrerer både bolig- og næringseiendom i hele spekteret fra kontor, butikk og lager. Alt fra teknisk drift og fasilitetsstyring, til utleie og økonomisk-kommersiell forvaltning.

Andresen Konsern

I konsernspiss organiserer vi konsernledelse og fellestjenester med ansvar for overordnet strategi og finans for å ivareta eierperspektivet. Tjenester leveres etter behov hvor også bedriftshistorie, veteranbiler, felles personal og merkevareansvar inngår. Også vår investeringsvirksomhet med ansvar for alt av eiendoms- og kapitalinvesteringer, transaksjoner, prosjekt og utvikling er organisert her.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Som en ansvarlig aktør har vi et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Alle våre virksomheter, løsninger og tilnærminger er preget av dette tankegodset. Dette er en forpliktelse ovenfor våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og omverden rundt oss. 

Andresen vil arbeide for å være en trygg og solid arbeidsplass i lokalsamfunnet. Videre vil vi bidra til utviklingen i både Ski og Askim gjennom våre eiendomsinvesteringer og virksomheter.

Sponsorat og bidrag

Som en lokal aktør ønsker vi i bidra tilbake til nærmiljøet og lokalsamfunnet, særlig ovenfor barn, unge og frivilligheten. Vi ønsker å legge til rette for at alle får muligheter, like rettigheter og skape et samfunn som har mangfold, inkludering og samhold. 

Gjennom sponsorat vil vi støtte og fremme dette arbeide. Vi støtter bredt fremfor enkeltindivider. Blant annet støtter vi barneidrett og ulike lokale initiativ og tiltak innenfor de rammene vi har til disposisjon. Forespørsler kan fremmes via e-post på hei@mail.1.andresen.no.co

Bærekraft og miljø

Vi har et tydelig miljøfokus hvor samtlige av våre selskaper som har et tilstrekkelig  og relevant aktivitetsnivå skal være Miljøfyrtårn. Det er er viktig for oss å bidra til lokal og grønn verdiskaping, fremme et sunt og bærekraftig forbruk og å være en ansvarlig og miljøbevisst arbeidsplass.

Gjennom vårt HMS arbeide skal vi sikre et godt og trygt arbeidsmiljø og vi skal også legge til rette for lokale bærekraftige arbeidsplasser. Det vi gjør skal bidra til positive ringvirkninger tilbake til lokalsamfunnet. Bærekraft er en del av vår kultur og verdigrunnlag.

Gjennom vårt samfunnsengasjement og innsats for å tilby god arbeidsplasser skal vi bidra til en mer miljøvennlig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling i tråd med Agenda 2030 og FNs globale mål for bærekraftig utvikling for å utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringer og sikre en fredelig og inkluderende verden. Vi fokuser blant annet på FNs bærekraftsmål 3, 5, 8 og 12.

Mål 3 - God helse og livskvalitet: Vi skal tilby en trygg og sikker arbeidsplass, og jobbe med kontinuerlige forbedringer innen HMS.

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene: Hos oss er det likebehandling som gjelder, samtidig jobber vi aktivt for økt kvinneandel i bedriften.

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Hos oss er det lagspill som gjelder og alle skal føle de er en del av noe. Arbeidsplassen skal være en arena for personlig utvikling og kompetanseheving.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi skal kontinuerlig jobbe for bedre prosesser, rutiner og løsninger for bærekraftig verkstedsdrift, eiendomsdrift og  transport. Sirkulærøkonomi, brukthandel, forlenget brukstid og gjenbruk av eiendomsmasse og materialer eller deler og biler vil bidra.

Menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven understøtter respekten for grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold. Vi jobber aktivt med aktsomhetsvurderinger for våre selskaper og har utarbeidet retningslinjer og rutiner for å forebygge at vi kan ha negativ effekt på arbeidsforhold eller menneskerettigheter. Både direkte eller indirekte gjennom leverandører og samarbeidspartnere.

Gjennom vårt arbeide med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og aktsomhetsvurderinger har vi skjerpet våre rutiner og vi arbeider kontinuerlig med tiltak og forbedringsprosesser.

Hos oss er det nulltolleranse mot uetisk eller ulovlig forretningsadferd.

Vi vil kreve at alle våre samarbeidspartnere og leverandører også arbeider for menneskerettigheter og anstendig arbeid. Ulike bransjer har ulike risikomomenter og man kan se mer om våre verdikjeder hos våre viktigste samarbeidspartnere.

Bertel O. Steen: Åpenhetsloven - Bertel O. Steen konsern (boskonsern.no)

Danske Bank: Samfunnsansvar (danskebank.com)

Spørsmål og mer informasjon kan fremmes via e-post på hei@mail.1.andresen.no.co

Karriere

Karriere

Mennesker er vår viktigste ressurs! Hos oss står lagspill, mestringsfølelse og mulighet for personlig utvikling i fokus. Over 130 fine mennesker og serviceinnstilte talenter har valgt Andresen som sin arbeidsplass. Mange har startet sin yrkeskarriere hos oss og blitt med i over 50 år. Andresen skal være et trygt og godt sted å jobbe.

Jobb hos oss

Hos oss finnes det utallige muligheter, enten du er nyutdannet eller har lang erfaring. Ditt engasjement og væremåte vil berike vår kultur hvor mennesker og kundebehov står sentralt.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flere engasjerte og omtenksomme personer som deler våre verdier og visjon. Årlig tar vi også inn lærlinger innen flere fagområder.

Ta kontakt eller send oss en åpen søknad om du ønsker å være vår kollega og medarbeider!

Kontakt oss

Konserntjenester og økonomi

Epost: rebecca@mail.1.andresen.as.co

Tlf: 406 90 517

Prosjektutvikling, eiendom og investeringer

E-post: joachim@mail.1.andresen.as.co

Tlf: 406 90 513

Konsernaktiviteter

Konsernfunksjoner, investeringer, eiendom og utvikling

I tråd med vårt formål som er investering og forvaltning samt å yte hovedkontortjenester, organiserer vi i konsernspiss funksjoner som konsernledelse og fellestjenester med ansvar for overordnet strategi og finans for å ivareta eierperspektivet. Tjenester leveres etter behov hvor også bedriftshistorie, veteranbiler, felles personal og merkevareansvar inngår. Også vår investeringsvirksomhet med ansvar for alt av eiendoms- og kapitalinvesteringer, transaksjoner, prosjekt og utvikling er organisert her.  Her følger en nærmere beskrivelse av enkelte konsernfunksjoner og investeringsaktiviteter som er organisert i konsernspiss.

Investeringer og realkapital prosjektutvikling

Investerings- og utviklingsvirksomheten vår er prosjektbasert, og har fokus på strategisk forvaltning av potensielle bolig- og næringsprosjekter, med det mål å skape og realisere merverdier. Prosjektutvikling kan foregå i alle faser, fra tomteopsjoner og regulering, til konseptutvikling og ferdigstillelse. Fokuset er utviklingseiendom med tomtepotensiale, hvor driver er omregulering, tilbygg eller nybygg, konseptfornying og bruksendring med nye leietakere. Vi samarbeider også med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler, følger opp med reguleringsarbeid og planprosesser. Boligutvikling omfatter alt fra eplehageprosjekt til leilighetskompleks, hvor vi inngår partnerskap eller andre avtaleformer med egnet aktør, og utkontrakterer relevante tjenester og innkjøp fra arkitekt og prosjektering til entreprenør.

Vi tørr å tenke utenfor boksen, og tror det å kombinere kreativitet med innsikt og erfaring, er et godt grunnlag for bærekraft og god prosjektlønnsomhet. En bærekraftig utvikling må ivareta omgivelsene rundt og samfunnet man er en del av, både de økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sidene. Konkret kan det være så enkelt som å forlenge levetiden til brukbar eiendomsmasse, gjenbruk av materialer, ENØK-tiltak eller innhold i prosjekter som kommer flere til gode eller gir lokalmiljøet et bedre tilbud.

Som en lokal og langsiktig aktør opptrer vi selvstendig i rollen som grunneier og byggherre i egen portefølje, men kjøper inn alt av rådgivere, entreprenørtjenester og annet fra leverandører. Vi har interne ressurser og erfaring knytet til ulike faser og prosesser:

  • Søk mot eiendomsbesittere av eiendom med utviklingspotensial
  • Eiendomstransaksjoner, kjøp og salg, due-diligence
  • Analyse og prosjektfinansiering
  • Planlegging og utvikling av konsepter for eldre bygg, både teknisk og kommersielt
  • Byggefase og utførende med både total entreprenør eller byggherrestyrt del-entrepriser.
  • Skisse- og forprosjekt, fra interiør og planløsninger til bydelsplanlegging
  • Reguleringsarbeid og økonomiske kalkyler.
  • Utleie, annonse og kontraktsforhandlinger med leietakere
  • Gjennomføring av partnerbasert eiendomsutviklingsprosjekter

Prosjekter og interesser

Tomtebank utgjør 40 mål, består at uregulert grunn til byggeklar tomt.

I nærheten av Nygårdskrysset prosjekteres utvidelse av bygningsmasse med et næringsbygg på inntil 8.000 kvm, bestående av 2.000 kvm kontor og forretning, 2.000 kvm verksted og lager, samt 4.000 kvm parkeringskjeller og kaldtlager.

Konvertering av Globusgården i Lørenskog sentrum til 93 leiligheter og tilhørende næringslokaler. Partnerskap med 20% eierandel i prosjektet administrert av Insenti som prosjektleder og ansvarlig for byggherrestyrte delentrepriser. Prosjektet er tegnet av DARK Arkitekter og har et bruttoareal på 12.000 kvm og består av 2-5 roms leiligheter fra 28 til 135 kvm, inntil 8. etasjer. Ferdigstillelse oktober 2021.

Tidligere Lynggården, nå Sentrumsgården. Prosjekt i ulike faser fra transaksjon og prosjektfinansiering, til konseptutvikling og leietakersøk, til bygningsmessige oppgraderinger og tilpasninger.

Stansefabrikken, prosjekt i ulike faser fra transaksjon og prosjektfinansiering, til konseptutvikling og leietakersøk, til bygningsmessige oppgraderinger og tilpasninger.

Detaljregulering i Ski sentrum, trekantområdet rett syd for nye Ski stasjon.

Utleieeiendomsportefølje

Investeringer i utleieeiendom har fokus på kontantstrømseiendom og value-add eiendom hvor drivere er utleie av ledig areal, fornyelse til markedsnivå, kontraktslengde, frikontantstrøm og yield. Riktig beliggenhet i områder med arealpress er avgjørende, fellesnevner for eiendommene i vår eiendomsportefølje er optimal lokasjon og beliggenhet, for den aktuelle bruk. 

Porteføljen består både av sentrumsnære og sentralt beliggende bygg egnet for publikumsrettet virksomhet som kontor, tjenesteyting, butikk og handel, eller boligutleie. Vi sitter også på kombinasjonseiendom med god eksponering egnet for bilforhandlervirksomhet eller tilsvarende bruk som kombinerer storhandel, lager/logistikk og industri med tilhørende kontorbruk.

Vi eier i dag 6 bygg med totalt bygningsareal tilsvarende 14.500 BTA. Brutto leie for 2022 vil utgjøre omtrent 20 millioner fordelt på over 40 løpende leieforhold. Egen portefølje er forsiktig taksert til rundt en halv milliard når utviklingspotensialet medregnes.  Alle eiendommene ligger i egne SPV/datterselskap for å isolere finansiell risiko og juridiske status. Investeringsvirksomheten vår har ansvar for å følge opp eierskapet, mens den tekniske og økonomiske forvaltningen håndteres av egen eiendomsdriftsorganisasjon etter armlengdes avstands prinsipp. Organiseringen ivaretar rollene eier, forvalter og bruker uten interessekonflikt. Å være en attraktiv utleier på mer enn bare pris er den beste garanti for lønnsomhet og langsiktighet.

Sentrumsgården

Sentralt beliggende næringsbygg med forretningslokaler i første etasje, kontorer og tjenesteyting fra andre etasje samt bolig del i femte  etasje.

---

Ledige lokaler eller boliger annonseres på finn.no

Stansefabrikken

Sentralt beliggende industri- og lagereiendom med kontor del i andre etajse og boliger i tredje etasje.

---

Ledige lokaler eller boliger annonseres på finn.no

Rasmus Solbergs vei 2

Sentralt beliggende kontoreiendom i tre etasjer med god parkeringsdekning, god adkomst og ved innkjøringen til Ski. 

---

Ledige lokaler eller boliger annonseres på finn.no